Politika jakosti

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Společnost poskytuje služby v oblasti nakládání s odpady, jejichž realizace úzce souvisí s životním prostředím a jeho ochranou. Jedná se zejména o sběr a výkup odpadů a druhotných surovin, přepravu odpadů a jejich třídění.

Společnost PILC ODPADY s.r.o. se rozhodla zavést systém environmentálního managementu z důvodu co nejšetrnějšího nakládání s odpady a minimalizace vlivů na životní prostředí.

Šetrný přístup k životnímu prostředí je základním principem všech našich činností.

Společnost se zavazuje:

  • Jednat v souladu s právními a jinými požadavky, které se vztahují k činnostem a službám společnosti z hlediska ochrany životního prostředí.
  • Přijímat opatření k prevenci znečišťování životního prostředí, k němuž by mohlo dojít v souvislosti s realizací poskytovaných služeb. Trvale snižovat riziko vzniku havárií s možností dopadu na životní prostředí.
  • Snižovat spotřebu materiálů, paliv a energií a tím i zatížení životního prostředí.
  • Využívat takové technologie a technická zařízení, která umožní maximalizovat snahu o ochranu životního prostředí při zachování vysoké kvality poskytovaných služeb.

Společnost vzdělává, vede a motivuje zaměstnance tak, aby úroveň jejich znalostí a dovedností, jakožto i jejich osobní přístup, zaručoval splnění cílů, které si společnost v oblasti ochrany životního prostředí stanovila.

Chceme aktivně spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami za účelem ochrany životního prostředí.

Veškeré činnosti a služby jsou realizovány v souladu s touto politikou životního prostředí a vyjadřují dlouhodobý cíl společnosti, kterým je neustálé zlepšování systému environmentálního managementu.